ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι παρακάτω διατυπώσεις σχετικά με την έκταση, την χρονική διάρκεια, και τις προυποθέσεις της παρεχόμενης εγγύησης, ισχύουν για την Ελλάδα.

Η AK-GR παραχωρεί τις παρακάτω καλύψεις έναντι υλικών και κατασκευαστικών ελαττωμάτων προς τους τελικούς καταναλωτές, επιπρόσθετα αυτών που προβλέπονται από την νομοθεσία στο πλαίσιο του συμβολαίου αγοράς, και χωρίς να μειώνονται με κανένα τρόπο τα διακαιώματά τους.

Ι. Διάρκεια και Έναρξη της Εγγύησης

α. Καταναλωτικά προιόντα – Τομέας «Σπίτι & Κήπος»

§ 24 μήνες εγγύηση (για ερασιτεχνική χρήση ή χρήση από ιδιώτες)

β. Επαγγελματικά προιόντα

§ 12 μήνες εγγύηση

γ. Επισκευές

§ 6 μήνες εγγύηση από την έναρξη της επισκευής

Προυπόθεση για το σημείο γ. είναι ότι η επισκευή έχει πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο επισκευαστή.

Εγγύηση επισκευής σημαίνει ότι, εγγυούμαστε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια και άρτια ανταλλακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό που κάνει χρήση όλων των αναγκαίων υποδομών & ειδικών εργαλείων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν στο προαναφερόμενο διάστημα επαναληφθεί η ίδια βλάβη, κατ’ανάγκη αποτελεί εγγύηση (μπορεί για παράδειγμα να οφείλεται σε συστηματικό λάθος κατά την χρήση ή σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης εντατικής και μή σύμφωνης με τις προδιαγραφές κατασκευής του μηχανήματος).

Στα πλαίσια επισκευών ή τεχνικών βελτιώσεων που γίνονται εντός της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης ανανεώνεται αυτόματα για τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά/εξαρτήματα.

Και εδώ ισχύει η παραπάνω παρατήρηση.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος από τον τελικό καταναλωτή.

Για την αναγνώριση κάθε απαίτησης εγγύησης, επιβάλλεται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (ή αντίγραφου αυτού).

ΙΙ. Περιεχόμενο και έκταση της Εγγύησης

§ Ισχύει για καινούργια μηχανήματα

§ Για μεταχειρισμένα μηχανήματα και μηχανήματα των οποίων η ημερομηνία παραγωγής υπερβαίνει τα 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση.

§ Ισχύει για μηχανήματα τοποθετημένα εντός της ελληνικής επικράτειας

§ Εντός του χρονικού διαστήματος της παρεχόμενης εγγύησης, για σφάλματα που αφορούν στο υλικό, την συναρμολόγηση ή την κατασκευή του προιόντος, παρέχουμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια, είτε δωρεάν επισκευή δηλαδή επαναφορά στην κανονική λειτουργία χωρίς χρέωση ανταλλακτικών ή εργασίας είτε αντικατάσταση.

Τα αντικατασταθέντα μέρη/μηχανήματα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Karcher .

§ Για επισκευές εντός του χρόνου της εγγύησης δεν αναλαμβάνουμε κανένα κόστος για δανειζόμενα μηχανήματα αντικατάστασης.

§ Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τυχόν διαφυγόν κέρδος από την μή λειτουργία του μηχανήματος λόγω βλάβης, ή οποιαδήποτε αξίωση έναντι ζημιών πέραν των δικαιωμάτων που ορίζονται από το παρόν.

§ Η περίοδος της εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ξεκινά από την αρχή, μετά την τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού ή διενέργεια βελτίωσης που γίνονται χωρίς χρέωση κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

§ Αν πουληθεί ένα μηχάνημα της Karcher για το οποίο ισχύει ήδη η εγγύηση, τα δικαιώματα της εγγύησης μεταβιβάζονται στον νέο ιδιοκτήτη από το χρονικό σημείο της πώλησης.

ΙII. Εξαιρέσεις και περιορισμοί στην Εγγύηση

H εγγύηση δεν αναφέρεται ή δεν καλύπτει τα παρακάτω:

§ Φυσιολογική φθορά

§ Ανταλλακτικά που φθείρονται φυσιολογικά κατά την χρήση (π.χ. τσιμούχες, ιμάντες, ελαστικοί τροχοί, σπιράλ, πέλματα, σωλήνες υψηλής πίεσης κλπ.).

§ Ελλιπή συντήρηση

§ Βλάβη που προκλήθηκε κατά την μεταφορά.

§ Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη εγκατάσταση ή τοποθέτηση (π.χ. μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας ή υποδείξεων εγκατάστασης).

§ Βλάβες που προκλήθηκαν από διακοπή ρεύματος, απώλεια φάσης, η αυξομείωση τάσης, ή τροφοδοσία τάσης διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη.

§ Χρήση όχι σύμφωνη με τον προορισμό και τις προδιαγραφές του μηχανήματος (π.χ. έπαγγελματική χρήση καταναλωτικών προιόντων).

§ Βλάβη που δημιουργείται από λανθασμένη χρήση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).

§ Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται από την Kärcher ή βλάβη που έχει προκύψει από παρέμβαση (ρύθμιση,εγκατάσταση,ανακατασκευή,επισκευή) που πραγματοποιήθηκε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Kärcher.

§ Βλάβη που προκλήθηκε από ατύχημα, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ.

§ Βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή κακή αποθήκευση και διατήρηση ενός μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).

§ Βλάβη που προκλήθηκε από διαφορετική-κακή συναρμολόγηση του μηχανήματος (που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του).

§ Βλάβη που έχει προκύψει από κακή ή λανθασμένη ρύθμιση διαφορετική από τις οδηγίες ρυθμίσεων του εγχειριδίου χρήσης.

§ Βλάβη που προέρχεται από την χρησιμοποίηση λανθασμένου ή ακατάλληλου ή κακής ποιότητας καυσίμου.

§ Βλάβη ή κακή λειτουργία που έχει προκύψει από πλημμελή καθαρισμό του μηχανήματος από σκόνη, λάδια, κ.λ.π., καθώς και βλάβη που έχει προκύψει από επαφή του μηχανήματος με χημικά υγρά ή υλικά έναντι των οποίων δεν έχει αντοχή, ή βλάβη από υγρασία, διάβρωση, κ.λ.π.

§ Βλάβη που προκύπτει από την χρήση αλμυρού νερού, νερού όσμωσης στα πλυστικά μηχανήματα, ή χρήση χημικού απορρυπαντικού που δεν κατασκευάζεται από την Kärcher.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καταναλωτικά προιόντα που αγοράζονται με τιμολόγιο παραπέμπουν σε επαγγελματική χρήση και ως εκ τούτου έχουν 12 μήνες εγγύηση.

Αντίστοιχα καταναλωτικά προιόντα που αγοράζονται με απόδειξη λιανικής παραπέμπουν σε ερασιτεχνική χρήση και έχουν αντίστοιχα 24 μήνες εγγύηση.

Εγγύηση παρέχουμε σε όλα τα μηχανήματα της Kärcher, ανεξάρτητα αν αυτά αγοράστηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

IV. Υποχρεώσεις αγοραστών

Για να αποκτήσει ο αγοραστής τα πλεονεκτήματα της εγγύησης πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:

Να προσκομίσει το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς στο εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Kärcher Center Kaloterakis.

Σε περίπτωση βλάβης, τα έξοδα μεταφοράς του μηχανήματος που θα πρέπει να επισκευασθεί εντός του χρόνου της εγγύησης, επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καλάθι αγορών
Scroll to Top